”ကိုကို…..မောင်”

0
Your Rating
”ကိုကို…..မောင်” 0 (0)
90
Comments
1 Users bookmarked This
Follow
( 0 Followers )
X

Follow

E-mail : *

သနားချစ်နဲ့ချစ်ရတဲ့ညီလေးက ဒီလို ခေါ်တယ် ‘ကိုက်ို’

ချစ်ရသူက ဒီလိုခေါ်တယ် ‘မောင်’

အဲ့ဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ကိုယ်က ‘ကိုကို… မောင်’

Genre(s)
Tags(s)