ငါကသူရဲကောင်းလို့ကြားတယ်

0
Your Rating
ငါကသူရဲကောင်းလို့ကြားတယ် 0 (0)
103
Comments
Bookmark This

[one shot]
Author: 薄暮冰轮
Source: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1497021
english translation: idyllic translations
source: https://idyllictranslations.wordpress.com/heard-im-a-hero/

Genre(s)
Tags(s)